W Mikołowie jednostki pomocnicze tworzy Rada Miejska.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym jednostkę pomocniczą (dzielnicę, sołectwo, osiedle) tworzy się w drodze uchwały Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Mieszkańcy Mikołowa 15 maja 2015 roku złożyli na ręce Burmistrza wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia dzielnic Reta i Wymyślanka. Do wniosku dołączono listy, na których imiennie, z podaniem adresu i numeru PESEL podpisało się 724 mieszkańców Mikołowa

wniosek 724 o konsultacje

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XIV/247/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z 20 grudnia 2011 roku w tej sytuacji Burmistrz był zobligowany do ogłoszenia konsultacji w ciągu miesiąca, tj. do 15 czerwca 2015 roku.

18 czerwca 2015 w BIP-ie Urzędu opublikowane zostaje Zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji. Opinie mieszkańców Mikołowa przyjmowane są w terminie od 1 do 15 września 2015 roku