Zarząd Stowarzyszenia Reta
zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reta
na dzień 15 września 2022 roku o godz. 18.00 w Mikołowie, ul. Marii
Konopnickiej teren rekreacyjno-sportowy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, stwierdzenie
ważności zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
2021 r.

4. Dyskusja na temat dalszej działalności Stowarzyszenia.

5. Zmiana Zarządu Stowarzyszenia.

6. Zmiana Statutu Stowarzyszenia.

7. Informacje zarządu o sprawach bieżących.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie zgromadzenia.


W imieniu Zarządu
Tomasz Wieczorek