Zarząd Stowarzyszenia Reta
zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reta
na dzień 6 czerwca 2018 roku o godz. 18.00 w Mikołowie,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Skalnej 10.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, stwierdzenie ważności zgromadzenia oraz przyjęcie
  porządku obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Informacje zarządu o sprawach bieżących, w tym m.in.:
  a. Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna, w tym m.in. projekt „Reta dla Biblioteki”.
  b. Przebudowa ul. Dzieńdziela i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zielonej.
  c. Dzień Rety 2018.
  d. Wybory Samorządowe 2018.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd

Stowarzyszenia Reta