Zarząd Stowarzyszenia Reta
zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reta
na dzień 29 czerwca 2023 roku o godz. 18.00 w Mikołowie,
ul.
Marii Konopnickiejteren rekreacyjno-sportowy

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, stwierdzenie ważności zgromadzenioraz przyjęcie porządku obrad.

3.Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022r.

4.Zmiana Statutu Stowarzyszenia.
5. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.Informacje zarządu o sprawach bieżących.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie zgromadzenia.


W imieniu Zarządu
Tomasz Wieczorek

 

Plików:
zip-45 Projekt uchwały - zmiana statutu Stowarzyszenia 2023
Data-45poniedziałek, 29 maj 2023 23:47 Wielkość pliku-45 162.16 KB Pobierz-45 47 Pobierz

pdf-46 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Data-46poniedziałek, 29 maj 2023 23:49 Wielkość pliku-46 460.4 KB Pobierz-46 41 Pobierz

pdf-47 Projekt Statutu - 2023
Data-47poniedziałek, 29 maj 2023 23:59 Wielkość pliku-47 118.52 KB Pobierz-47 41 Pobierz